Shota Hattori, President of Kozo Keikaku Engineering (KKE) Inc.

Shota Hattori, President of Kozo Keikaku Engineering (KKE) Inc.

Shota Hattori, President of Kozo Keikaku Engineering (KKE) Inc.

Shota Hattori, President of Kozo Keikaku Engineering (KKE) Inc.

Posted by IAFOR